Agenda AVA 17 april 2019

zondag 03 maart 2019

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ThinkCapital ETF’s N.V. op 17 april 2019:

1. Opening

2. Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders 18 april 2018

3. Bespreking van het jaarverslag 2018

4. Behandeling en vaststelling van de jaarrekening 2018

5. Uitkering van dividend

6. Besluit tot intrekking van de aandelen van Sub-fonds Z van de Vennootschap

7. Goedkeuring van het gebruik van de Engelse taal in toekomstige bestuursverslagen, jaarverslagen en jaarrekeningen

8. Verlening van decharge aan bestuurders

9. Rondvraag

10. Sluiting

De agenda is te downloaden via de website www.thinketfs.nl en het jaarverslag met de jaarrekening over 2018 ligt ter inzage ten kantore van de vennootschap en is kosteloos op te vragen bij de beheerder van de vennootschap.